Privacy Policy

Kasetup.com ตระหนักและให้ความสำคัญถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บของเราทุกท่านว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้เยี่ยมชมเว็บของเราทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ Kasetup.com โดยมีใจความดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
Kasetup.com จะทำการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บเป็นสำคัญ จะควบคุมการใช้ข้อมูลบุคคลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น เราจะไม่นำข้อมูลไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกเว็บของเรา ทางเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ เช่น เช่น เพศ อายุ สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ ความสนใจ เป็นต้น

นอกจากนั้น เพื่อการพัฒนาการให้บริการของเราให้ดีขึ้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้เช่น หมายเลขไอพี ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน ชื่อโดเมน บันทึกหน้าเว็บ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น

การใช้ข้อมูลส่วนตัว
เราจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านในการแสวงหาผลประโยชน์ จะใช้เพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ในกิจการหรือกิจกรรมของ Kasetup.com เท่านั้น

Kasetup.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Kasetup.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

ในกรณีที่ Kasetup.com ได้ ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ Kasetup.com เป็นต้น Kasetup.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของ Kasetup.com

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิในข้อมูลของท่าน ท่านจะให้ หรือ ไม่ให้ หรือ แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านประสงค์จะไม่แชร์ข้อมูลของท่าน ท่านเพียงแค่ แจ้งให้ Kasetup.com เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทาง อีเมล์แอดเดรส

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Kasetup.com จึง ได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่าง ยิ่ง Kasetup.com จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้า รหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ Kasetup.com ส่ง ไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป

ทั้งนี้ Kasetup.com จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ Kasetup.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ Kasetup.com ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
Kasetup.com ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้้เพื่อความเหมาะสม และประสิทธิภาพในการให้บริการ Kasetup.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชมเว็บของเรา

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ Kasetup.com

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว Kasetup.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ Kasetup.com ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ Kasetup.com ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

E-mail : Kasetup.com@gmail.com