About us

Kasetup.com เว็บไซต์รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร สมัยใหม่ รวมเทคนิค วิธีการทำเกษตรรูปแบบต่าง ๆ รวมความรู้การทำเกษตรเพื่อบริหารทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด